…Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Ἥ παραμυθούπολη, διά μίαν άκόμα φοράν, πρωτοποροῦσα φέρνει εἴς τό φῶς τό non paper διά τοῦ ὀποίου ἐπιχειρήθηκε νά προειδοποιηθῇ ὅ Σύριος πρόεδρος πρίν λάβει χῶρα οἰαδήποτε ἐμπέμβασις τῆς διεθνοῦς κοινότητος.
Κύριε Ἄσσαντ,
ἥ διεθνῆς κατακραυγή μᾶς ὐποχρεώνεινά ἐπικοινωνήσωμεν μαζί σας διά νά σᾶς κάμωμεν κάποιες παρατηρήσεις
Πρῶτον ὦς ἐπαῒοντες τοῦ θέματος θά θέλαμε νά τονίσωμεν πῶς ἥ πρακτική σας εἶναι ἰδιαιτέρως ὀχληρά διά τά εὐαίσθητα ὦτα τῆς διεθνοῦς κοινότητος.
Δεύτερον πάρ’ ὅτι ἔχωμεν ἐπενδύσει εἴς τήν μόρφωσιν σας, εἴς τά κολλέγια τῶν ηπα καί ἀλλαχοῦ, δέν καταφέρατε νά ἀφομοιώσετε καμμίαν ἔκ τῶν βασικῶν ἀρχῶν καταχρήσεως τῆς ἐξουσίας.
Τρῖτον ἄν καί ὀφαλμίατρος δέν δύνασθε νά δεῖτε τήν σωστήν ὀδόν ποῦ μετέρχονται ὄλοι οἵ σύμμαχοι σας, ἐπί παραδέιγματι αἴ ΗΠΑ, ἥ Γαλλία, ἥ Μεγάλη Βρετανία εἴς τό Ἀφγανιστάν,  τήν Σομαλίαν, τήν Λιβύην, τό Ἰράκ καί ἀλλαχοῦ.  Ὄπως βλέπετε ὄλοι οἵ σύμμαχοι  ὄπου ἐπεχείρησαν διεκρίθησαν διά τήν διακριτικότητα των.
Ἐπίσης ἠμεῖς, ὅ ΟΗΕ, ὦς ἕνας ὐπεύθυνος διεθνής ὀργανισμός,  ἔγνωσμένου κύρους,  θά ἐπιθυμούσαμε νά θέσωμεν ὔπ’ ὄψιν σας κάποια τεχνικά ζητήματα, ἀφορῶντα τήν τακτικήν σας, ὄσον ἀφορᾶ τήν έξόντωσιν τῶν ἐσωτερικῶν σας ἀντιπάλων. Τό κυριώτερον μέλημα μας αὐτήν τήν στιγμήν εἶναι νά σᾶς ὐπενθυμίσωμεν τοῦς προσήκοντες καί κυρίως τοῦς νομίμους τρόπους διά τήν φυσικήν ἐξόντωσιν τῶν πολιτῶν.  Οἵ τρόποι, λοιπόν, αὐτοί εἶναι οἵ κάτωθι: 
Σφαῖραι ἀστυνομικαί ἤ πολεμικαί.
Γκλόμπ ἀστυνομικόν ἐφαρμοζόμενον διά τῆς λαβῆς.
Δακρυγόνα, ἀσφυξιογόνα, σπρέϋ πιπεριοῦ, ριπτόμενα ἐπί μαζῶν ποῦ συναθροίζονται. Λεπτομέρεια!
Εἶναι προτιμητέον τά προϊόντα νά ἔχουν ὐπερβῇ τήν ἠμερομηνίαν λήξεως των. Διά αὐτοῦ τοῦ τρόπου καθίστανται πλέον ἀποτελεσματικώτερα.
Κροτῖδαι κρότου λάμψεως ριπτόμεναι, κατά προτίμησιν, εἴς τά πρόσωπα ἤ τά ὦτα τῶν πολιτῶν.
Ἀντλίαι νεροῦ μέ πίεσιν στοχεύουσαι τό πλῆθος ἤ ένναλακτικῶς καί μονήρη ἄτομα.
Κέντρα φιλοξενίας τύπου Ἀμυγδαλέζης, σημ. ἐξελιγμέναι μονᾶδες τύπου Νταχάου ἤ Τρεμπλίνκα εὐρισκόμεναι ἔν Ἐλλάδι, ὄπου τό ἀπευκταῖον καθίσταται δυνατόν χωρίς καμμίαν ἐπέμβασιν ἀπό πλευρᾶς τοῦ καθεστῶτος. Ἀρκεῖ  ὅ  συνωστισμός καί ἥ ἐγκατάλειψις τῶν ἐγκλείστων ἄνευ τροφῆς καί ἰατρικῆς φροντίδος.
Ἥ φύσις ἀναλαμβάνει τά ὐπόλοιπα.
Διάφορα ἐξαρτήματα τῆς καθημερινότητος, ὄπως ζαρτινιέραι, πλευραί πεζοδρομίων, μοτοποδήλατα καί ἄλλα συναφή ἐνδεικτικῶς ἀναφερόμενα, τά ὀποῖα δύνανται νά λάβουν πρωτοβουλίας.
Διαρκῆς, ἐπισταμένη καί ὀριζόντιος φορολογία ἐπί τῶν πάντων.
Ἀποκλεισμός, διά κάθε μέσου, τοῦ πολίτη ἀπό τό σύστημα ὐγεῖας.
Μείωσις τῶν μισθῶν, τῶν συντάξεων, τῶν έπιδομάτων καί οἰασδήποτε παροχῆς ἀπελάμβανε βάσει τῶν εἰσφορῶν καί τῶν ἐτῶν ἐργασίας του.
Μαζικαί ἀπολύσεις καί γενικώτερον ἐξαθλίωσις τοῦ βιωτικοῦ ἐπιπέδου.
Τέλος διαρκῆς καί ἐπισταμένη, συνεπικουρουμένη καί διά ὀπτικοῦ ύλικοῦ, τρομοκράτησις τῶν πολιτῶν διά τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως.
Ὄπως βλέπετε ἀγαπητέ κύριε Ἄσσαντ ὐπάρχουν δυνητικῶς ἄπειροι τρόποι διά νά ἐξολοθρεύσετε τοῦς πολίτας τῆς χῶρας σας. Ὄμως ὐμεῖς μετήλθατε τοῦ πλέον ἀποτροπαίου! Ἐκάματε χρήσιν χημικῶν!
Γιά ὄνομα τοῦ χρήματος ἀγαπητέ! Τόση προκλητικότης μᾶς ὐποχρεώνει νά λάβωμεν, ἄμεσα,  ἄντίμετρα!
Διά τοῦτον παρακαλοῦμεν , ἀπό τῆς λήψεως τῆς παρούσης, ὄπως προβεῖτε εἴς κάθε ἐνέργειαν ποῦ θά προκαλέσῃ ἔτι περαιτέρω τήν ἤδη θορυβημένη διεθνῆ κοινότητα οἴτις, εἰρήσθῳ ἔν παρόδῳ, εἴς τέτοια ζητήματα εἶναι ἄτεγκτος!
Διότι βλέπετε εἶναι δυνατόν νά ἀνθέξῃ τήν πεῖναν εἴς τήν Ἀφρικήν καί ἀλλοῦ, νά ἀνθέξῃ τήν ἐπιβολήν τῆς ἀρχῆς τῶν ΗΠΑ, νά ἀνθέξῃ τό γεγονός πῶς τά τρία τέταρτα τοῦ πληθυσμοῦ ζοῦν κάτω ἀπό τά ὄρια τῆς φτῶχειας, νά ἄνθέξῃ τήν ἐπιστροφήν τοῦ έργασιακοῦ μεσαίωνος, νά ἀνθέξῃ τήν διαρκήν ὄσον καί ἐπίμονον ἠλιθιότηταν τοῦ φιλελεύθερου οἰκονομικοῦ μοντέλλου, νά ἀνθέξῃ τόν ἀέναον δανεισμόν μή ὐπάρχοντος χρήματος,  νά ἀνθέξῃ τήν,  ἐγγίζουσα τά ὄρια τοῦ ἐγκλήματος,  τραπεζικήν συνουσίαν,  νά ἀνθέξῃ τοῦς διαρκεῖς καί ἠλιθίους πολέμους εἴς τοῦς ὀποίους συμμετέχει, ὀλοψύχως καί μέ ἐνθουσιασμόν, νά ἀνθέξῃ τόν οἰκολογικόν, βιασμόν τοῦ πλανήτου,  νά ἀνθέξῃ τά πάντα! Ἀλλά ὄχι καί τά χημικά κύριε Ἄσσαντ! Καί μάλιστα ὄχι τά χημικά τῆς Μεγάλης Βρεταννίας!
Διατί ἀγοράσατε τά χημικά σας ἀπό ἕναν;  Τά χημικά τῶν ἄλλων χωρῶν τί ἔχουν δηλαδή;
ΟΧΙ ΚΥΡΙΕ ΑΣΣΑΝΤ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΝ!
Ἀγαπημένε μου ἀναγνώστη, κατόπιν αὐτῆς τῆς ἀποκαλύψεως,  ἐλπίζω νά κατενοήσες πῶς οἵ κυβερνῶντες, ἀνά τήν ὐφήλιον, ἐπιθυμοῦν διακαῶς τήν νομιμότητα καί τίποτε πέραν αύτῆς.  Ἐλπίζω νά κατενόησες καί νά δεχθῇς, ἐπιτέλους, τόν ἀγῶνα τῶν ταγῶν σου γιά τήν ἄνοδον τοῦ βιωτικοῦ σου ἐπιπέδου, τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία τῆς χῶρας σου καί πρό πάντων τήν ἐγκαθίδρυσιν τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας.  Κλεῖσε τά αὐτιά σου εἴς τάς κραυγάς καί τόν λαϊκισμόν  τῶν κασσανδρῶν τῆς διεθνοῦς καί ντόπιας ἀριστερᾶς.  ‘Υπάκουσε εἴς τά κελεύσματα τοῦ φιλελευθερισμοῦ,  τοῦ ναζισμοῦ καί μόνον τότε θά ἀνανήψῃς καί θά σωθῇς ὀριστικῶς.
Μέ αὐτήν τήν ἐλπίδα σέ ἀφήνω ἀναγνώστη μου καί ἄν, ἀνηκέστως, ἐξέλαβες κάτι ἀπό ὄλα αὐτά ὤς σοβαρόν νά θυμᾶσαι! Δέν τρῶμε ποτέ ἀλμυρά τό βράδυ καί δέν κοιμώμεθα ἀσκεπεῖς…
Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία ΓΕΝΙΚΩΣ. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Πές τήν ἄποψη σου ;)

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...