Τό κοινόν περί…ἀχρειωσύνης αἴσθημα

Σύμφωνα μέ ἀσφαλεῖς πληροφορίες, από δικαστικοῦς κύκλους, ἐντός τῶν ἐπομένων ὠρῶν, ἀπό τήν εἰσαγγελίαν τοῦ ἀρείου πάγου πρόκειται νά ἐκδοθῇ ἥ κάτωθι ἀνακοίνωσις:
Διά νά σταματήσῃ ἐπιτέλους αὐτή ἤ ἀναίτια ἐπίθεσις εἴς τήν ἀνεξάρτητον καί ἀδέκαστον ἑλληνικήν δικαιοσύνην παραθέτωμεν τά κάτωθι στοιχεῖα:
Ἥ βίκυ σταμάτη ἐκρίθη προφυλακιστέα διότι ὐπῆρχε ἱσχυρή ὐποψία πῶς θά προέβαινε εἴς τήν ἀγοράν ἔξι μέτρων καλυμμάτων καναπέ μέ πλατινέ οὔγια. Καθῶς ἐπίσης καί εἴς τήν σύναψιν μιζῶν μέ, γνωστήν, ἐταιρεῖαν καλλυντικῶν…
Ἐπίσης διά τήν περίπτωσιν τοῦ ἐγκληματία Σακκά ὐπῆρχε ἥ βάσιμος ὐποψία, πάρά τό γεγονός πῶς δέν κατέστει δυνατόν νά ταυτοποιηθῇ μέ κανένα ἔγκλημα ἤ ἐγκληματικήν ὀργανωσιν, πῶς “ΙΣΩΣ” προέβαινε, μέ κάποιαν ἐγκληματικήν ὀργάνωσιν εἴς τυχαῖον χρόνον μέ ἄγνωστον ὀπλισμόν, εἴς κάποιαν ἀξιόποινον πράξιν.
Τέλος οἵ βουλευτές (sic) τοῦ μορφώματος ἀφέθησαν ἐλεύθεροι διότι, παρά τό γεγονός πῶς εἶναι μέλη συγκεκριμένης ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως, παρά τό γεγονός πῶς εἴς τάς οἰκίας των εὐρέθησαν συγκεκριμένα ὄπλα, παρά τό γεγονός πῶς κατηγοροῦνται μέ τό ἤμισυ τοῦ ποινικοῦ κώδικος τῆς χῶρας, παρά τό γεγονός πῶς ἥ ἀδέκαστος καί ἀνεξάρτητη ἑλληνική δικαιοσύνη ἐγνώριζε διά ὄλα αὐτά ἀπό τριετίας, ὐπερίσχυσεν τό κοινό, μεταξύ τῶν λυμενομένων τήν ἐξουσίαν, περί ἀχρειωσύνης αἴσθημα. Οὔτω καί ἀφέθησαν ἐλεύθεροι νά λακτίζουν, νά χτυποῦν καί νά ἀσχημονοῦν εἴς δημοσίαν θέαν πρός γνώσιν καί συμμόρφωσιν…
Διά τοῦτον προειδοποιοῦνται ὄσοι, τυχάρπαστοι, άμαθεῖς, ἀγανακτισμένοι, λαϊκίζοντες, ὐπάνθρωποι, παρίες ψηφοφόροι, ἀμφισβητοῦν τήν κυβερνητικήν νομιμότητα καί προσπαθοῦν νά ἐρμηνεύσουν μέ τήν πτωχήν των διανοητική ἰκανότητα τό σύνταγμα καί τόν νόμον πῶς θά τύχουν ἀντιμετωπίσεως ἀναλόγου τῶν δυό πρώτων, ἀναφερομένων, περιπτώσεων.
Αὐτό δέ θά λάβῃ χῶραν, αὐτοφόρως καί αὐτεπαγγέλτως, ἄμᾳ τῇ ἐκδηλώσει ἤ ἀκόμη καί τῇ ἀρθρώσει λόγου πολλῷ δέ μᾶλλον ἄμα τῇ διαδηλώσει τοιούτων συμπεριφορῶν ἐπί τοῦ ὀδοστρώματος.
Ἐπίσης διά πράξεως νομοθετικοῦ περιεχομένου θά ληφθῇ καί εἰδική μέριμνα διά τό, διαρκές, ἔγκλημα τῆς σκέψεως κάτ’ οἴκον ἤ ἀλλαχοῦ.
Ὄπως, ἐπίσης, θά ληφθῇ μέριμνα διά τήν σύλληψιν, ἄνευ αἰτιολογήσεως, οἰουδήποτε, βουλευτοῦ ἤ μή, ἀναλόγως τῶν συμφερόντων τῶν ἀξιοτίμων κυβερνώντων αὐτόν τόν τόπον, ὄπως καί τῶν συγγενῶν, φίλων καί συνεργατῶν των. Ὄρα Κερατέα, Σκουριές κ.ο.κ…
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω παρακαλοῦμε ὄπως ἐπιδυκνείεται ὅ προσήκων σεβασμός εἴς τήν δικαιοσύνην καί τά ὄργανα της!
Ἀλλοίμον ἐάν εἴς τόν κάθε τυχαῖο, ποταπό, πολίτη ἐπιτραπεῖ νά ἀρθῇ εἴς τό ὔψος τῆς ἐξουσίας!
Τότε δυστυχῶς θά ἐπιστρέψωμεν εἴς τά σκοτεινά ἕτη τοῦ μεσαίωνος τοῦ… δικαιώματος εἴς τήν ζωήν καί τήν εὐημερίαν…

Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία ΓΕΝΙΚΩΣ. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Μία ἀπάντηση στὸ Τό κοινόν περί…ἀχρειωσύνης αἴσθημα

  1. Ὁ/ἡ Christine Cooreman (@chriscooreman) γράφει:

    Μας σκοτώνουν…ήτοι, μας ρίχνουν στο σκότος…από κει βγαίνει το “σκοτώνω”…μου το’μαθε ο γιός μου…δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, πριν…

Πές τήν ἄποψη σου ;)

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...