Περί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων…

Τόν Ἀπρίλιον τοῦ παρελθόντος ἕτους τό νορβηγικό κρᾶτος καταδικάστηκε γιά τήν “ἀπάνθρωπη” καί “ἐξευτελιστική” μεταχείριση τοῦ εἰκονιζομένου ἄγους τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους. Αὐτό τό ὐβριδίον κυνός μετά πανώλης, αὐτό τό κατάλοιπον αἰσχρῆς συνουσίας ποῦ χαιρετᾶ “ἀρχαῖα ἑλληνικά” μέ περισσήν ἱταμότητα τό δικαστήριον, αὐτός ὅ φονέας 80 ἀνθρωπίνων ὐπάρξεων κατά τό σκεπτικόν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δικαστικοῦ ἐσμοῦ σωφρονιζόμενος διαβιοῖ κατά παράβαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πληροφοριακῶς διαμένει εἴς τρία κελλιά μέ προσωπικό γυμναστήριο, μέ προσωπικόν τηλέφωνον, μέ ὐπολογιστήν διαθέτοντα σύνδεσιν εἴς τόν ἰστόν καί μέ προσωπική βιβλιοθήκην.
Αἵ δῦο ἀκολουθοῦσαι εἰκόναι ἀποδεικνύουν περιτράνως πῶς ἥ περίφημος αὐτή παράγραφος 3 ἔχει ἱσχῦν μόνον διά ἀρίους εὐρωπαίους. Ἄπαντες οἵ ὐπόλοιποι εἴτε ἐγκαταλείπονται εἴς τό ἔλεος τοῦ χιονιοῦ εἴς τήν δημοκρατίαν μας εἴτε, εἴς τήν γαλλικήν διαφωτισμένην δημοκρατίαν, εἴς τό ἔλεος τῶν ἐκφασισμένων κυνῶν τῆς ἐξουσίας οἴτινες κατάσχουν κουβέρτες ἀπό ἀστέγους μέ μεῖον 5 βαθμοῦς. Διά νά μήν ὀμιλήσωμεν διά τήν οὐγγαρίαν καί ἀλλαχοῦ ὄπου ὐψώθησαν σιδηροί φράκται. Καί αἵ τρεῖς εἰκόναι ἀποδίδουν τόν παραλογισμό καί τήν ἔκπτωσιν εἴς τήν ἀξιοπρέπειαν τῆς ἀνθρωπίνου ὐπάρξεως.
Τήν τελευταῖαν δεκαετίαν ὤς εὐρωπαίοι πολῖται βιώνωμεν μίαν ἐπιδρομήν ἄνευ προηγουμένου. Οἵ ἱσχυροί τῆς ἠπείρου ἀπεφάσισαν πῶς εἶναι ἐπίκαιρος ἥ ἐπιστροφή  εἴς τά φεουδαρχικά καθεστῶτα ὄπου οἵ λαοί  ὐπῆρχον μόνον διά νά φορολογοῦνται. Μετά μεγάλης ἐντάσεως ἔχουν μετατρέψει τόν λαόν, διά τῆς ἐλεεινῆς παιδεῖας ποῦ παρέχουν, εἴς ἕναν ὄζοντα χυλόν. Ἔχουν κατορθώσει τήν μετατροπήν τῶν ἀνθρώπων εἴς μηχανάς ἀναπαραγωγῆς καί ψήφου. Ἔχουν σπείρει τόν φόβον καί τήν ἀβεβαιότητα καί τῶρα θερίζουν τρόμον καί ἀνίσχυρον ὀργήν.  Τό χεῖρον εἶναι πῶς ἐλλείψει τοῦ καθαροῦ νοῦ, ὄστις δύναται νά ἀναλύσῃ καί νά συνθέσῃ, τό καθαρόν ἀπόσταγμα τοῦ μίσους, τό ὀποῖον πηγάζει ἀπό αύτήν διαπαιδαγώγησιν, δηλητηριάζει τήν ὔπαρξιν αὐτήν καθαυτήν. Οἵ ἄνθρωποι, ὐποταχθέντες, ἀποποιοῦνται τῆς ἐνσυναισθήσεως, αὐτοῦ τοῦ εὐεργετήματος ποῦ μᾶς διαχωρίζει ἀπό τά κτήνη καί καταφέρονται ἐνάντια εἴς τό διαφορετικόν ὄποια μορφή καί ἄν λαμβάνει αὐτό. Ἥ τρισμεγίστη γελοιότης  καί ἥ ἔκπτωσις ἀπό τήν λογικήν ἔγκειται εἴς τό ὅτι  ἐνῶ δροῦν φοβικῶς ἐνώπιον τοῦ  διαφορετικοῦ θαυμάζουν τήν φύσιν καί τήν ἐνυπάρχουσαν ἀρμονία ἔν τῇ διαφορετικότητι της καί πιστεύουν πῶς ἔφ’ ὄσον διά αὐτοῦς  αὐτό εἶναι ἀδύνατο ἐχρειάσθει κάποια θεότης διά νά  ὐπάρξῃ αὐτή ἥ ἰσορροπία. Ἀδυνατοῦν νά ἐκλογικεύσουν τό προφανές καί ἀρκουνται εἴς τίς ἀσκήσεις μίσους. Δυστυχῶς  οἵ  λαοί ἐπείσθησαν πῶς στεροῦνται δυνάμεων πρός ἀντίστασιν. Ἔχουν ἀποδεχθεῖ τήν ἀντιπροσώπευσιν των ὐπό ἐπαγγελματιῶν σαλτιμπάγκων, ψευτῶν καί ἀπατεώνων ὤς δημοκρατία. Ἔχουν ἀρχίσει εἴς ἱκανόν βαθμόν νά ἀποδέχονται τό αἶσχος τοῦ φασισμοῦ ὤς λογικήν καί φυσικήν ἐξέλιξιν τοῦ εἴδους. Τόν ἔχουν ἐντάξει εἴς τάς ἐπιλογάς των. Πάντοτε ἐγωϊσταί,  ὐπερφίαλοι καί πάντοτε ἐτεροπροσδιοριζόμενοι συνδιαλλέγονται μέ τό τέρας ὤς κάτι ἀπολύτως φυσιολογικόν καί κατακεραυνώνουν τήν ὄποιαν ἀντίθετον φωνήν.
Ἐάν αὐτό εἶναι τό ὄραμα τῆς ὄποιας εὐρώπης, εὐχαριστῶ, δέν προτίθεμαι νά συμμετάσχω. Ὤς ἄλλος Μπερανζέ τοῦ Κυρίου Ἰονέσκο θά συνεχίσω μέ ὄσες δυνάμεις διαθέτω νά ἀνθίσταμαι εἴς τήν ρινοκεροποίησιν…
Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία ΓΕΝΙΚΩΣ. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Πές τήν ἄποψη σου ;)

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...